سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
634خدمات درماني70قرص - هيدرالازين - 50mg1392/02/092750
634خدمات درماني70قرص - هيدرالازين - 50mg1392/02/093600
634خدمات درماني70قرص - هيدرالازين - 50mg1392/01/111500
634خدمات درماني70قرص - هيدرالازين - 50mg1391/09/216978
634خدمات درماني70قرص - هيدرالازين - 50mg1390/11/242694