سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
633خدمات درماني70قرص - هيدرالازين - 25mg1392/12/261850
633خدمات درماني70قرص - هيدرالازين - 25mg1391/09/213367
633خدمات درماني70قرص - هيدرالازين - 25mg1391/07/291850
633خدمات درماني70قرص - هيدرالازين - 25mg1390/08/011850