سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
631خدمات درماني70قرص - هيدرالازين - 10mg1391/11/02700
631خدمات درماني70قرص - هيدرالازين - 10mg1390/08/01905