يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
619خدمات درماني70قرص - هالوپريدول - 5mg1392/03/20370
619خدمات درماني70قرص - هالوپريدول - 5mg1390/06/22150