جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
619خدمات درماني70قرص - هالوپريدول - 5mg1392/03/20370
619خدمات درماني70قرص - هالوپريدول - 5mg1390/06/22150