سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
619خدمات درماني70قرص - هالوپريدول - 5mg1392/03/20370
619خدمات درماني70قرص - هالوپريدول - 5mg1390/06/22150