جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
617خدمات درماني70قرص - هالوپريدول - 0.5mg1394/02/13380
617خدمات درماني70قرص - هالوپريدول - 0.5mg1392/03/20230
617خدمات درماني70قرص - هالوپريدول - 0.5mg1392/01/11150
617خدمات درماني70قرص - هالوپريدول - 0.5mg1390/06/2290