شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
654خدمات درماني70قرص - هيوسين - 10mg1393/12/293000
654خدمات درماني70قرص - هيوسين - 10mg1393/06/012500
654خدمات درماني70قرص - هيوسين - 10mg1392/11/301500
654خدمات درماني70قرص - هيوسين - 10mg1392/08/271300
654خدمات درماني70قرص - هيوسين - 10mg1392/04/23940
654خدمات درماني70قرص - هيوسين - 10mg1391/08/16670
654خدمات درماني70قرص - هيوسين - 10mg1390/06/22500