يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1953خدمات درماني70قرص - گريسئوفلووين - 500mg1392/03/20550
1953خدمات درماني70قرص - گريسئوفلووين - 500mg1392/01/11400
1953خدمات درماني70قرص - گريسئوفلووين - 500mg1390/06/22270