پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1953خدمات درماني70قرص - گريسئوفلووين - 500mg1392/03/20550
1953خدمات درماني70قرص - گريسئوفلووين - 500mg1392/01/11400
1953خدمات درماني70قرص - گريسئوفلووين - 500mg1390/06/22270