يکشنبه 21 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
613خدمات درماني70قرص - گريسئوفلووين - 125mg1392/03/20400
613خدمات درماني70قرص - گريسئوفلووين - 125mg1392/01/11300
613خدمات درماني70قرص - گريسئوفلووين - 125mg1390/06/22220