پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
613خدمات درماني70قرص - گريسئوفلووين - 125mg1392/03/20400
613خدمات درماني70قرص - گريسئوفلووين - 125mg1392/01/11300
613خدمات درماني70قرص - گريسئوفلووين - 125mg1390/06/22220