پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
609خدمات درماني42قرص - گرانيسترون - 1mg1393/08/070
609خدمات درماني42قرص - گرانيسترون - 1mg1393/03/11185000
609خدمات درماني90قرص - گرانيسترون - 1mg1392/07/018000
609خدمات درماني90قرص - گرانيسترون - 1mg1392/04/178000
609خدمات درماني90قرص - گرانيسترون - 1mg1387/03/066000