چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1523خدمات درماني70قرص - گلي کلازيد - 80mg1392/03/201100
1523خدمات درماني70قرص - گلي کلازيد - 80mg1392/01/11750
1523خدمات درماني70قرص - گلي کلازيد - 80mg1391/03/30650
1523خدمات درماني70قرص - گلي کلازيد - 80mg1390/06/22500