شنبه 7 اسفند 1395    |    Saturday, February 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
595خدمات درماني70قرص - گلي بنکلاميد - 5mg1392/03/20300
595خدمات درماني70قرص - گلي بنکلاميد - 5mg1392/01/11200
595خدمات درماني70قرص - گلي بنکلاميد - 5mg1391/03/06150
595خدمات درماني70قرص - گلي بنکلاميد - 5mg1390/06/22110