چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1520خدمات درماني70قرص - جم فيبروزيل - 450mg1392/12/042400
1520خدمات درماني70قرص - جم فيبروزيل - 450mg1392/04/231620
1520خدمات درماني70قرص - جم فيبروزيل - 450mg1391/06/281200
1520خدمات درماني70قرص - جم فيبروزيل - 450mg1390/06/22930