پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1520خدمات درماني70قرص - جم فيبروزيل - 450mg1392/12/042400
1520خدمات درماني70قرص - جم فيبروزيل - 450mg1392/04/231620
1520خدمات درماني70قرص - جم فيبروزيل - 450mg1391/06/281200
1520خدمات درماني70قرص - جم فيبروزيل - 450mg1390/06/22930