جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2049خدمات درماني70قرص - فروس سولفات/ فوليک اسيد - -1392/07/29365
2049خدمات درماني70قرص - فروس سولفات/ فوليک اسيد - -1391/02/05160
2049خدمات درماني70قرص - فروس سولفات/ فوليک اسيد - -1388/12/01150