چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
571خدمات درماني70قرص - فوروزمايد - 40mg1392/04/23650
571خدمات درماني70قرص - فوروزمايد - 40mg1391/10/18400
571خدمات درماني70قرص - فوروزمايد - 40mg1391/03/06220
571خدمات درماني70قرص - فوروزمايد - 40mg1390/06/22150