جمعه 12 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
568خدمات درماني70قرص - فورازوليدون - 100mg1393/08/11700
568خدمات درماني70قرص - فورازوليدون - 100mg1391/08/16350
568خدمات درماني70قرص - فورازوليدون - 100mg1390/11/19200