پنجشنبه 12 اسفند 1395    |    Wednesday, March 1, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
568خدمات درماني70قرص - فورازوليدون - 100mg1393/08/11700
568خدمات درماني70قرص - فورازوليدون - 100mg1391/08/16350
568خدمات درماني70قرص - فورازوليدون - 100mg1390/11/19200