سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1948خدمات درماني70قرص - فوليک اسيد - 5mg1393/10/01300
1948خدمات درماني70قرص - فوليک اسيد - 5mg1393/10/07300
1948خدمات درماني70قرص - فوليک اسيد - 5mg1392/04/23200
1948خدمات درماني70قرص - فوليک اسيد - 5mg1391/05/08140
1948خدمات درماني70قرص - فوليک اسيد - 5mg1386/08/2285