دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
562خدمات درماني70قرص - فوليک اسيد - 1mg1394/05/05290
562خدمات درماني70قرص - فوليک اسيد - 1mg1393/05/04290
562خدمات درماني70قرص - فوليک اسيد - 1mg1392/06/27195
562خدمات درماني70قرص - فوليک اسيد - 1mg1391/05/08110
562خدمات درماني70قرص - فوليک اسيد - 1mg1386/08/2265