پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
562خدمات درماني70قرص - فوليک اسيد - 1mg1394/05/05290
562خدمات درماني70قرص - فوليک اسيد - 1mg1393/05/04290
562خدمات درماني70قرص - فوليک اسيد - 1mg1392/06/27195
562خدمات درماني70قرص - فوليک اسيد - 1mg1391/05/08110
562خدمات درماني70قرص - فوليک اسيد - 1mg1386/08/2265