پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4708خدمات درماني70قرص - فلووکسامين مالئات - 100mg1392/03/205400
4708خدمات درماني70قرص - فلووکسامين مالئات - 100mg1392/01/114000
4708خدمات درماني70قرص - فلووکسامين مالئات - 100mg1390/06/223300