دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
4708خدمات درماني70قرص - فلووکسامين مالئات - 100mg1392/03/205400
4708خدمات درماني70قرص - فلووکسامين مالئات - 100mg1392/01/114000
4708خدمات درماني70قرص - فلووکسامين مالئات - 100mg1390/06/223300