جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1827خدمات درماني70قرص - فلووکسامين مالئات - 50mg1392/03/203000
1827خدمات درماني70قرص - فلووکسامين مالئات - 50mg1392/01/112200
1827خدمات درماني70قرص - فلووکسامين مالئات - 50mg1390/06/221700