جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
560خدمات درماني90قرص - فلوتاميد - 250mg1393/11/0110000
560خدمات درماني53قرص - فلوتاميد - 250mg1393/08/070
560خدمات درماني53قرص - فلوتاميد - 250mg1393/03/1130000
560خدمات درماني90قرص - فلوتاميد - 250mg1392/10/0130000
560خدمات درماني90قرص - فلوتاميد - 250mg1392/09/244500
560خدمات درماني90قرص - فلوتاميد - 250mg1392/04/234500
560خدمات درماني90قرص - فلوتاميد - 250mg1391/07/193000
560خدمات درماني90قرص - فلوتاميد - 250mg1389/10/092500