پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
554خدمات درماني70قرص - فلوفنازين - 2.5mg1393/11/05600
554خدمات درماني70قرص - فلوفنازين - 2.5mg1392/03/20350
554خدمات درماني70قرص - فلوفنازين - 2.5mg1392/01/11260
554خدمات درماني70قرص - فلوفنازين - 2.5mg1390/04/20200