شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
554خدمات درماني70قرص - فلوفنازين - 2.5mg1393/11/05600
554خدمات درماني70قرص - فلوفنازين - 2.5mg1392/03/20350
554خدمات درماني70قرص - فلوفنازين - 2.5mg1392/01/11260
554خدمات درماني70قرص - فلوفنازين - 2.5mg1390/04/20200