يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
553خدمات درماني70قرص - فلوفنازين - 1mg1393/11/05500
553خدمات درماني70قرص - فلوفنازين - 1mg1392/03/20300
553خدمات درماني70قرص - فلوفنازين - 1mg1392/01/11200
553خدمات درماني70قرص - فلوفنازين - 1mg1390/04/20150