دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1514خدمات درماني70قرص - فلوپنتيکسول - 3mg1391/02/264580
1514خدمات درماني70قرص - فلوپنتيکسول - 3mg1389/03/043562