يکشنبه 2 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1514خدمات درماني70قرص - فلوپنتيکسول - 3mg1391/02/264580
1514خدمات درماني70قرص - فلوپنتيکسول - 3mg1389/03/043562