پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1514خدمات درماني70قرص - فلوپنتيکسول - 3mg1391/02/264580
1514خدمات درماني70قرص - فلوپنتيکسول - 3mg1389/03/043562