يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
543خدمات درماني70قرص - فلودروکورتيزون - 0.1mg1392/03/20480
543خدمات درماني70قرص - فلودروکورتيزون - 0.1mg1392/01/11320
543خدمات درماني70قرص - فلودروکورتيزون - 0.1mg1390/06/22250