جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
543خدمات درماني70قرص - فلودروکورتيزون - 0.1mg1392/03/20480
543خدمات درماني70قرص - فلودروکورتيزون - 0.1mg1392/01/11320
543خدمات درماني70قرص - فلودروکورتيزون - 0.1mg1390/06/22250