شنبه 2 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
541خدمات درماني70قرص - فلوسيتوسين - 500mg1394/04/1531000
541خدمات درماني70قرص - فلوسيتوسين - 500mg1393/11/2820000
541خدمات درماني70قرص - فلوسيتوسين - 500mg1391/05/2415000
541خدمات درماني70قرص - فلوسيتوسين - 500mg1389/12/0411000