سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2128خدمات درماني70قرص - فلوکونازول - 150mg1392/04/232100
2128خدمات درماني70قرص - فلوکونازول - 150mg1391/05/211600