پنجشنبه 30 دي 1395    |    Thursday, January 19, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2128خدمات درماني70قرص - فلوکونازول - 150mg1392/04/232100
2128خدمات درماني70قرص - فلوکونازول - 150mg1391/05/211600