سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2127خدمات درماني70قرص - فلوکونازول - 100mg1392/04/231750
2127خدمات درماني70قرص - فلوکونازول - 100mg1391/09/131300