سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
536خدمات درماني70قرص - فلکائينيد استات - 100mg1393/06/2217300
536خدمات درماني70قرص - فلکائينيد استات - 100mg1392/08/0115500
536خدمات درماني70قرص - فلکائينيد استات - 100mg1392/01/198100
536خدمات درماني70قرص - فلکائينيد استات - 100mg1391/08/038100
536خدمات درماني70قرص - فلکائينيد استات - 100mg1391/07/297900
536خدمات درماني70قرص - فلکائينيد استات - 100mg1390/11/246400
536خدمات درماني70قرص - فلکائينيد استات - 100mg1390/12/247900