چهارشنبه 5 آبان 1395    |    Wednesday, October 26, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
535خدمات درماني70قرص - فيناسترايد - 5mg1392/03/203100
535خدمات درماني70قرص - فيناسترايد - 5mg1392/01/112300
535خدمات درماني70قرص - فيناسترايد - 5mg1390/06/221800