چهارشنبه 17 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
535خدمات درماني70قرص - فيناسترايد - 5mg1392/03/203100
535خدمات درماني70قرص - فيناسترايد - 5mg1392/01/112300
535خدمات درماني70قرص - فيناسترايد - 5mg1390/06/221800