يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
535خدمات درماني70قرص - فيناسترايد - 5mg1392/03/203100
535خدمات درماني70قرص - فيناسترايد - 5mg1392/01/112300
535خدمات درماني70قرص - فيناسترايد - 5mg1390/06/221800