شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
531خدمات درماني70قرص - فروس سولفات - 50mg1392/06/13210
531خدمات درماني70قرص - فروس سولفات - 50mg1391/10/13150
531خدمات درماني70قرص - فروس سولفات - 50mg1388/11/15120