سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
531خدمات درماني70قرص - فروس سولفات - 50mg1392/06/13210
531خدمات درماني70قرص - فروس سولفات - 50mg1391/10/13150
531خدمات درماني70قرص - فروس سولفات - 50mg1388/11/15120