يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
528خدمات درماني70قرص - فاموتيدين - 40mg1393/11/05750
528خدمات درماني70قرص - فاموتيدين - 40mg1392/03/20600
528خدمات درماني70قرص - فاموتيدين - 40mg1392/01/11400
528خدمات درماني70قرص - فاموتيدين - 40mg1391/03/06320
528خدمات درماني70قرص - فاموتيدين - 40mg1390/06/22190