چهارشنبه 4 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
528خدمات درماني70قرص - فاموتيدين - 40mg1393/11/05750
528خدمات درماني70قرص - فاموتيدين - 40mg1392/03/20600
528خدمات درماني70قرص - فاموتيدين - 40mg1392/01/11400
528خدمات درماني70قرص - فاموتيدين - 40mg1391/03/06320
528خدمات درماني70قرص - فاموتيدين - 40mg1390/06/22190