شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
527خدمات درماني70قرص - فاموتيدين - 20mg1393/11/05500
527خدمات درماني70قرص - فاموتيدين - 20mg1392/03/20450
527خدمات درماني70قرص - فاموتيدين - 20mg1392/01/11300
527خدمات درماني70قرص - فاموتيدين - 20mg1391/03/06230
527خدمات درماني70قرص - فاموتيدين - 20mg1390/06/22150