جمعه 6 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
14887خدمات درماني54قرص - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 100mg1393/08/070
14887خدمات درماني70قرص - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 100mg1393/08/070
14887خدمات درماني70قرص - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 100mg1393/03/11420000
14887خدمات درماني54قرص - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 100mg1393/03/111900000
14887خدمات درماني70قرص - ارلوتينيب هيدروکلرايد - 100mg1392/07/01950000