پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
512خدمات درماني70قرص - اتينيل استراديول - S.Tab 0.05mg1392/03/20300
512خدمات درماني70قرص - اتينيل استراديول - S.Tab 0.05mg1392/01/11200
512خدمات درماني70قرص - اتينيل استراديول - S.Tab 0.05mg1390/06/22100