دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
508خدمات درماني70قرص - اتامبوتول - 400mg1392/03/201400
508خدمات درماني70قرص - اتامبوتول - 400mg1392/01/111000
508خدمات درماني70قرص - اتامبوتول - 400mg1391/03/23750
508خدمات درماني70قرص - اتامبوتول - 400mg1390/06/22660