سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
16682خدمات درماني70قرص - اوروليموس - 5mg1393/04/072580000
16682خدمات درماني70قرص - اوروليموس - 5mg1393/02/012580000
16682خدمات درماني70قرص - اوروليموس - 5mg1393/08/070
16682خدمات درماني70قرص - اوروليموس - 5mg1393/04/072580000
16682خدمات درماني70قرص - اوروليموس - 5mg1392/08/0712586500