سه شنبه 16 آذر 1395    |    Tuesday, December 6, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
504خدمات درماني70قرص - استراديول والرات - 2mg1392/03/20550
504خدمات درماني70قرص - استراديول والرات - 2mg1392/01/11400
504خدمات درماني70قرص - استراديول والرات - 2mg1390/04/20300